Category Archives: AKtulaności

RODO – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Na podstawie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016 r.) – zwanym dalej RODO, a także by zapewnić Państwu pełną wiedzę na temat przetwarzanych przez nas danych, niniejszym informuję, co następuje:

I. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego / będącą Podmiotem jest TQMD Dudczak Arkadiusz, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 8/2, 98-200 Sieradz.
Dane kontaktowe: tel.: (+48) 608 457 553, mail: biuro@eko-dudczak.eu.

Raport do KOBiZE

Raport do KOBiZE
RAPORT DO KOBiZE – Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) wprowadziła DODATKOWY obowiązek składania przez podmioty, korzystające ze środowiska, corocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza.