Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – w kwietniu 2001 wraz z uchwaleniem ustawy Prawo ochrony środowiska zostało unormowane szereg spraw związanych z ochroną środowiska w Polsce. Oczywiście konsekwencją tego faktu i dalej ciągłych nowelizacji tego najważniejszego aktu prawnego dotyczącego ochrony środowiska w związku dostosowywaniem prawa polskiego do standardów Unii Europejskiej, było nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska ściśle określonych wymagań i obowiązków. Dotyczy to w szczególności tych, którzy w jakikolwiek sposób (bezpośredni czy pośredni) korzystają ze środowiska poprzez: wykorzystywanie jego zasobów, emisję substancji lub energii do środowiska, wytwarzanie odpadów, itp.

TQMD - Ochrona środowiska

TQMD – Ochrona środowiska

Zakres i częstotliwość zmian jakie następują w polskim systemie ustawodawczym dotyczącym ochrony środowiska w ostatnim czasie powodują, że potrzeba włożyć mnóstwo wysiłku, a w szczególności czasu na przebrnięcie przez gąszcz przepisów. Dlatego też serdecznie zachęcamy Państwa do nawiązania współpracy z naszą firmą, która pozwoli Państwu skupić się na sprawach naprawdę dla Państwa istotnych – czyli Państwa produkcie.

Nasza Pracownia ochrony środowiska przygotuje dla Państwa niezbędne wnioski o wydanie przez urzędy administracji państwowej i samorządowej pozwoleń czy decyzji administracyjnych, opracuje dokumentację do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przez Państwa inwestycji i wiele innych.

Wykonujemy następujące usługi:
EWIDENCJA, SPRAWOZDANIA I ZESTAWIENIA:

 1. założenie, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji zawierającej informacje o zakresie korzystania ze środowiska;
 2. przygotowywanie zestawień danych o zakresie korzystania ze środowiska;
 3. naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu:
  1. wprowadzania pyłów i gazów do powietrza,
  2. zrzutu ścieków do wód lub do ziemi,
  3. poboru wód,
  4. składowania odpadów.
 4. rejestracja w systemie KOBiZE i prowadzenie rocznej sprawozdawczości;
 5. założenie i prowadzenie ewidencji odpadów i odpadów opakowaniowych;
 6. przygotowanie zbiorczego zestawienia danych dotyczących rodzajów i ilości odpadów, sposobu gospodarowania nimi oraz instalacji i urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania;
 7. opracowanie rocznego sprawozdania o masie lub ilości opakowań lub produktów, masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych;
 8. przygotowanie informacji o wysokości należnej opłaty produktowej i opłacie depozytowej;
 9. przygotowanie rocznego sprawozdania o gospodarce opakowaniami;
 10. przygotowanie rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań;

OPRACOWANIA, DOKUMENTACJE, ZGŁOSZENIA:

 1. przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska, w tym pozwoleń sektorowych dla instalacji wyłączonych spod pozwolenia zintegrowanego;
 2. przygotowanie dokumentacji o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza;
 3. przygotowanie dokumentacji o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 4. przygotowanie dokumentacji o wydanie zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów;
 5. przygotowanie dokumentacji do wydania pozwolenia na emisję hałasu;
 6. przygotowanie dokumentacji do wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód;
 7. przygotowanie dokumentacji do wydania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut ścieków (także wód opadowych) do wód lud do ziemi;
 8. przygotowanie opracowania do zgłoszenia instalacji;

RAPORTY, PRZEGLĄDY EKOLOGICZNE, EFEKTY EKOLOGICZNE, OPINIE, EKSPERTYZY:

 1. sporządzanie raportów dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. sporządzanie przeglądów ekologicznych dla instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. sporządzanie efektów ekologicznych;
 4. sporządzanie opinii i ekspertyz;
 5. projektowanie wysokości emitorów.

LABORATORIUM BADAWCZE:

 1. przeprowadzanie pomiarów emisji pyłów i gazów do powietrza;
 2. określanie skuteczności urządzeń oczyszczających (pomiar emisji pyłu przed i za urządzeniem);
 3. przeprowadzanie pomiarów poziomu hałasu z instalacji i urządzeń;

Ochrona środowiska