RODO – Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Na podstawie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016 r.) – zwanym dalej RODO, a także by zapewnić Państwu pełną wiedzę na temat przetwarzanych przez nas danych, niniejszym informuję, co następuje:

I. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana/Panią będącego / będącą Podmiotem jest TQMD Dudczak Arkadiusz, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 8/2, 98-200 Sieradz.
Dane kontaktowe: tel.: (+48) 608 457 553, mail: biuro@eko-dudczak.eu.II. Prowadzenie naszych relacji, w tym relacji biznesowych, wymaga przetwarzania danych dotyczących naszych klientów, usługodawców, dostawców i innych partnerów, jak również podmiotów, które stanowią naszych potencjalnych klientów, usługodawców lub innych partnerów, ze względu na nawiązany z naszą firmą lub przez nas kontakt lub publiczne udostępnienie swoich danych i informacji o prowadzonej działalności. W przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, dane te są uważane za dane osobowe. Wobec powyższego przetwarzamy dane osobowe osób kontaktowych działających w imieniu naszych klientów / dostawców / partnerów, niezależnie od formy prawnej naszych klientów / dostawców / partnerów.
III. Administrator posiada Pani/Pana dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny/adres firmy, adres e – mail, nr telefonu, NIP, REGON, KRS) przekazane naszej firmie w trakcie nawiązywania relacji lub wymagane do prawidłowej realizacji umów i/lub zleceń. Mogą to być również dodatkowe informacje o klientach / dostawcach / partnerach oraz osobach kontaktowych pozyskane z nawiązanego z naszą firmą lub przez nas kontaktu lub dostępne publicznie, w tym dane kontaktowe, dane o prowadzonej działalności i/lub zajmowanym stanowisku (pochodzące z zawartych umów, zamieszczonych na wizytówkach lub ofertach handlowych lub innych materiałach promocyjnych).
IV. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do prawidłowej realizacji zleceń / umów / usług na rzecz naszych klientów / dostawców /partnerów na podstawie art. 6 par. 1 lit. a)  i/lub b) RODO. Niezależnie od formy prawnej naszych klientów / dostawców / partnerów, przetwarzamy ww. dane osobowe do celów realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z relacjami biznesowymi z naszymi klientami / dostawcami / partnerami, na podstawie art. 6 par. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy również Pana / Pani dane osobowe do wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na naszą firmę przez obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. c) RODO.
V. Informujemy, że podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, niż wynikające z przepisów prawa. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
VI. Przysługuje Panu / Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych,
b) sprostowania swoich danych,
c) przeniesienia swoich danych,
d) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
e) wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Przysługuje Pani / Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych naszej firmy.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne – konieczne w związku z zawarciem umowy / przekazaniem zlecenia. Odmowa przetwarzania danych osobowych już udostępnionych uniemożliwi realizację umowy / zlecenia.
VII. Dane będą przechowywane do czasu, dopóki istnieje uzasadniony interes w ich przechowywaniu lub przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami kodeksu cywilnego, przepisami o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przykładając dużą wagę do ochrony Państwa prywatności, pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dziękujemy i jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Dodaj komentarz